Hajo Schomerus

[Zurück]

Theodor-Heuss-Ring 1
50668 Köln

Kontakt: Hajo Schomerus

Telefon: 0221-2585838
eMail: hajo@schomerus.org

Filmschaffend seit: 1998

Sprachen: Deutsch

An folgenden Filmen beteiligt

Der Kuaför aus der Keupstraße | 2016 | Filmschaffende > Kamera > Kameramann / Kamerafrau / DoP